មកដឹងអាយុពិត តារាសម្ដែងថៃដែលជោគជ័យ និងសង្ហាបំផុតទាំង១០ រូបនេះ

30

១. Tik Jesdaporn កើតនៅ ថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៩៧៧ អាយុ ៤២ ឆ្នាំ។ ខ្សែភាពយន្ត​ពេញនិយម Prisssna, Tawun Thud Burapha, Wanda, and Yah Leum Chan។

២. Nadech Kugimiya កើត​ថ្ងៃ​ទី  ១៧ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៩១ អាយុ ២៨ ឆ្នាំ។​ចំពោះ​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​​ដែល​ល្បីល្បាញ​មាន​ Duang Jai Akkanee, Torranee Nee Krai Krong, Game Rai Game Ruk, Tarm Ruk Keun Jai។

៣. Mario Maurer​ កើត​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨៨ អាយុ​៣២។ ខ្សែភាពយន្ត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​តារាប្រុស​រូប​នេះ​មាន​ឈ្មោះ​បោះ​សំឡេង​ក្នុង​វិថី​សិល្បៈ​មាន​ដូចជា៖ A Little Thing Called Love, Pee Mak, Thong Aek Mor Yah Tah Chalong។

៤. Mark Prin កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩ ខែ​មីនា ១៩៩០ អាយុ ២៩ ឆ្នាំ។ ខ្សែភាពយន្តពេញនិ​យម​មាន​ដូច​ជា​៖ Pathapee Lah Rak, Panya Chon Kon Krua, Kluen Cheewit

៥. James Jirayu កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ កញ្ញា ១៩៩៣ អាយុ ២៦ ឆ្នាំ ។ខ្សែភាពយន្តពេញនិយម​​មាន​ដូចជា​រឿង Khun Chai Puttipat, Game Sanaeha, Krong Karm

៦. Weir Sukollawat កើត​នៅ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសាឆ្នាំ ១៩៨៥ អាយុ ៣៤ ឆ្នាំ។ខ្សែភាពយន្ត​ពេញនិយម៖ Plik Din Su Dao, Pin Anong, Peaun Paeng, Sampathan Huajai

៧. James Ma កើត​នៅ​ថ្ងៃទី ៣ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៩៩៣ អាយុ ២៦ ឆ្នាំ ខ្សែភាពយន្ត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​តារាប្រុស​រូប​នេះ​មាន​ភាព​ល្បី​ល្បាញ​មាន​ដូចជា៖ Khun Chai Ronapee, Piang Chai Kon Nee Mai Chai Poo Wised, Klin Kasalong។

៨. Pope Thanawat កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​  ២៧ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៨២  អាយុ៣៧ ឆ្នាំ។ ខ្សែភាពយន្ត​ពេញនិយម Samee Tee Tra, Sapai Jao, Buppaesunnivas។

៩. Mike Pattaradet កើត​នៅ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសាឆ្នាំ ១៩៩០ អាយុ ២៩ ឆ្នាំ។ខ្សែភាពយន្ត​ពេញនិយម Nai Hoi Tamin, Suparburoot Jom Jon: Maturot Lohgan។

១០. Mik Thongraya កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៨ វិច្ឆិកា ១៩៩២ អាយុ២៧ ឆ្នាំ។ ខ្សែភាពយន្តពេញនិយម Karn La Krang Nueng…..Nai Huajai, Mussaya, Mon Garn Bandan Ruk៕